מממ טעים
  כסלו תש"ס   
ק מ ח  
ק מ ח +
ק מ ח  
__________________
מ מ מ

מהו קמח בתרגיל החיבור הנ"ל
ומדוע נבחר דוקא הוא מכל
מרכיבי הסופגניה ?

ק =    מ =    ח =